MEMÒRIA DEL PROJECTE

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DEL VALORS AMBIENTALS DELES TERRES DE L’EBRE


Associació Ornitològica Picampall de les Terres de l’Ebre

Ajuts per al finançament
d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals.

1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Reedició de llibrets “Les aus de mar endins”: es van imprimir 250 exemplars d’aquest llibrets en format A5, a tot color. La impressió la va realitzar una empresa editora.S’han corregit els continguts de l’última edició, per actualitzar-la. Els llibrets van ser repartits gratuïtament entre els participants a la sortida en mar per observar aus marines, organitzada dins del Delta Birding Festival2018. La resta ‘exempars seran repartits a les sortides al mar organitzades pel Parc Natural del Delta de l’Ebre i les realitzades per l’Associació Picampall al 2019 (a les realitzades al 2018 es contava amb exemplars de l’anterior edició que es van poder repartir).

Edició de llibrets “Els amfibis de les Terres de l’Ebre”: es van imprimir 500 exemplars d’aquest llibrets en format A5, a tot color. La impressió la va realitzar una empresa editora. Aquest llibret serà repartit entre els escolar de les Terres del Ebre a una sèrie de xerrades que l’Associació realitzarà dins el seu programa d’educació ambiental a les escoles de les Terres de l’Ebre.

Millora del web de l’associació: Es va millorar el web de l’associació per fer difusió de les activitats de l’associació, que inclouen cursos i sortides sobre els valors naturals del delta de l’Ebre. S’ha canviat el domini del web a www.picampall.cat

Creació de nou contingut a la pàgina web sobre educació ambiental per a les escoles de primària del territori: S’ha incorporat al nou web contingut sobre educació ambiental a les escoles i explicació del projecte. Es tracta de làmines explicatives relacionades amb les xerrades dutes a terme, que es troben a disposició al web de l’entitat, per ser utilitzades com materials didàctics.

Creació i incorporació d’un nou contingut a la pàgina web focalitzat en el colit negre Oenanthe leucura: S’ha incorporat al web informació sobre aquesta espècie i el projecte de cens a les Terres de l’Ebre que Picampall porta a terme, amb la col·laboració de l’organització del Delta Birding Festival. Aquests darrers 20 anys hem pogut comprovar com molts territoris de l’espècie han anat desapareixent, tant a les Terres de l’Ebre com en zones veïnes del Camp de Tarragona i al curs baix del Matarranya. Des de Picampall hem volgut aprofundir en el coneixement de l’espècie, i divulgar la importància que tenen el Parc Natural dels Ports i les diverses zones ZEPA de les Terres de l’Ebre per a la conservació d’aquesta espècie.

Colit negre mascle, en aquesta foto es pot veure el contrast entre el plomatge fosc i el blanc del carpó i gairebé tota la cua. Foto Pere Josa

2. OBJECTIUS PRETESOS I ASSOLITS

2.1  Objectiu general del projecte

Donar a conèixer la riquesa i valors naturals dels espais naturals de les terres de l’Ebre, incloent-hi els espais naturals de protecció especial (Parc Natural del Delta de l’Ebre i Parc Natural dels Ports)i els que componen la xarxa natura 2000, d’una manera educativa i divertida, als escolars i al públic en general, i enfortir el vincle de l’associació amb la comunitat.

2.1 Relació entre objectius operatius i accions del projecte

Objectiu operatiu 1. Augmentar els coneixements sobre les aus del delta de l’Ebre i els mètodes d’estudi en ornitologia entre el públic adult:

  • Acció 1. Reedició de 250 exemplars del llibret “Les aus de mar endins”
  • Acció 2. Edició de 500 exemplars del llibret “Els amfibis de les Terres de l’Ebre”
  • Acció 3. Millorar el web de l’associació per a difondre les activitats i projectes que l’entitat desenvolupa a les Terres de l’Ebre.
  • Acció 4. Creació i incorporació d’un nou contingut a la pàgina web focalitzat en l’educació ambiental a les escoles.
  • Acció 5. Creació i incorporació d’un nou contingut a la pàgina web focalitzat en el colit negre Oenanthe leucura.

 

 

ADREÇA SOCIAL
Av. Goles de l'Ebre, 261
43580 Deltebre

PRESIDENT
Mariano Cebolla

TELÈFON
608 865 566

TRESORER
Iolanda Bel

SECRETARIA
Julia Piccardo

CORREU ELECTRÒNIC
info@picampall.cat

NIF
G43838192

NÚM. AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS
31505

VOCALS
Albert Bertolero
Antoni Curcó
Miquel Àngel Franch
Sofia Rivaes